Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Nadzorujący praktykę:

. ()

 
Między innymi sprawy z tytułu:

 • Odszkodowań za wypadki przy pracy,
 • O zapłatę wynagrodzenia,
 • Odwołania od decyzji ZUS.

Prawo rodzinne i osobowe

Nadzorujący praktykę:

. ()

 

 • Rozwody,
 • Separacje,
 • Alimenty na rzecz dzieci lub małżonka,
 • Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków,
 • Ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa lub sprawy z tym związane,
 • Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • Podział majątku wspólnego małżonków,
 • Ubezwłasnowolnienie.

Prawo handlowe

Nadzorujący praktykę:

. ()

 

 • Prowadzenie wszelkich negocjacji pomiędzy przyszłymi lub aktualnymi wspólnikami albo akcjonariuszami spółek,
 • Obsługa i prawna spółek,
 • Przygotowywanie opinii prawnych dla spółek,
 • Przygotowanie projektów umów spółek,
 • Prowadzenie postepowania rejestrowego spółek,
 • Przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, protokołów z posiedzeń i zgromadzeń,
 • Opracowywanie koncepcji podwyższenia albo obniżenia kapitału zakładowego spółek,
 • Przygotowywanie podziału, łączenia oraz i dokonywania innych przekształceń w spółkach,
 • Reprezentacja wspólników i akcjonariuszy,
 • Reprezentacja w sporach o zaskarżanie uchwał spółek,
 • Przygotowywanie koncepcji spadkobrania wszelkich praw majątkowych wynikających ze spółek,
 • Likwidacja podmiotów gospodarczych.

Prawo gospodarcze

Nadzorujący praktykę:

. ()

 

 • Wykonanie czy też o odszkodowanie za niewykonanie albo nienależyte wykonanie umowy sprzedaży,
 • Roszczenia kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej,
 • Roszczenia z gwarancji,
 • Roszczenia z umów o dzieło,
 • Roszczenia z umów o roboty budowlane,
 • Roszczenia z umowy leasingu,
 • Roszczenia z umowy agencyjnej,
 • Roszczenia z umowy komisu,
 • Roszczenia z umowy przewozu,
 • Roszczenia z umowy spedycji,
 • Roszczenia z umów ubezpieczenia,
 • Roszczenia przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych,
 • Roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym oraz z powództw i skarg na czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawo cywilne

Nadzorujący praktykę:

. ()

 

 • Sprawy z zobowiązań (odszkodowanie z tytułu wypadków drogowych, odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, windykacja, odszkodowania z innych zdarzeń, tj. bezpodstawnego wzbogacenia się i z czynów niedozwolonych),
 • Sprawy spadkowe (o ustalenie nieważności testamentu, o zachowek, o stwierdzenie praw do spadku po zmarłym, o dział spadku),
 • Sprawy z prawa rzeczowego (o wydanie nieruchomości lub o zaniechanie naruszeń nieruchomości, o ochronę naruszonego posiadania, Sprawy o zakaz przechodu lub przejazdu, Sprawy o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, O wykup gruntu przez posiadacza, O zasiedzenie własności nieruchomości, O zniesienie współwłasności, O rozgraniczenie nieruchomości).

Prawo farmaceutyczne

Nadzorujący praktykę:

Prof. nadzw. Dr hab. Maciej Rogalski (rogalski@kancelaria-rogalski.pl)

 

 • Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z ograniczeniami ilościowymi i obszarowymi przewidzianymi w ustawie Prawo farmaceutyczne
 • Prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami dla prowadzenia aptek
 • Prowadzenie spraw związanych z reklamą
 • Zajmowanie się sprawami związanymi z nowelą Prawa telekomunikacyjnego – „apteka dla aptekarza”

Prawo własności intelektualnej/Prawo mediów

Nadzorujący praktykę:

Dr Marlena Wach (m.wach@kancelariajbw.com.pl)

 

 • Doradztwo, przygotowywanie umów i negocjowanie umów w sprawach związanych z własnością intelektualną, prawami do znaków towarowych, patentów, wzorów, prawami autorskim, technologiami informatycznymi oraz bazami danych, a także w zakresie domen internetowych
 • Doradztwo i negocjacje z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
 • Reprezentowanie w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP oraz w postępowaniach sądowych w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej oraz w sprawach o czyny nieuczciwej konkurencji związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej

Prawo konkurencji i konsumentów

Nadzorujący praktykę:

Prof. Nadzw. Dr hab. Maciej Rogalski (rogalski@kancelaria-rogalski.pl)

Dr Marlena Wach (m.wach@kancelariajbw.com.pl)

 

PRAWO KONSUMENCKIE:

 • Sporządzanie/opiniowanie wzorców umów i regulaminów pod kątem ochrony praw konsumenta (klauzul abuzywnych) oraz wytycznych UOKiK
 • Analizowanie i opiniowanie polityki handlowej i działań marketingowych pod kątem zgodności z przepisami z zakresu prawa konsumentów
 • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa produktów i systemów oceny zgodności
 • Doradztwo w zakresie wymagań dotyczących znakowania produktów oraz treści dokumentów gwarancyjnych
 • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz klauzul abuzywnych
 • Doradztwo i reprezentacja w sprawach reklamacyjnych oraz  przed Rzecznikiem Praw Konsumenta, Państwową Inspekcją Handlową oraz Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a także w postępowaniach sądowych wynikających z umów konsumenckich

 

OCHRONA KONKURENCJI:

 • Doradztwo, analiza i opiniowanie polityki handlowej (cenowej) i działań marketingowych co do zgodności z zasadami prawa konkurencji (w tym audyty wewnętrzne) oraz z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Doradztwo przy tworzeniu/reorganizacji sieci sprzedaży/dystrybucji z punktu widzenia wymagań prawa konkurencji
 • Przygotowywanie i wdrażanie programów przestrzegania zasad konkurencji, tzw. competition compliance
 • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach wyjaśniających i antymonopolowych prowadzonych przez Prezesa UOKiK oraz Komisję Europejską oraz reprezentacja przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów