Prof. dr hab. Maciej Rogalski uhonorowany tytułem profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

W dniu 6 kwietnia 2022 r. w Pałacu Prezydenckim miała miejsce opóźniona (z powodu pandemii) uroczystość przyznania tytułów profesorskich. Wśród mianowanych profesorów był prof. dr hab Maciej Rogalski, partner naszego Konsorcjum Kancelarii, któremu nadany został tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne postanowieniem Prezydenta RP 18 marca 2020 r. Serdecznie gratulujemy!  

Projekt europejskiego nakazu wydania i zabezpieczenia dowodów elektronicznych w sprawach karnych

W prawie polskim problematyka gromadzenia dowodów elektronicznych jest uregulowana w szeregu aktach prawnych rangi ustawowej, a także w przepisach wykonawczych do tych ustaw. Uregulowania te nie zawsze są ze sobą spójne, co powoduje trudności interpretacyjne. Ponadto nie są one aktualizowane wystarczająco często i szybko aby podążać za zmianami technologicznymi. Przede wszystkim brak zdefiniowania podstawowych pojęć […]

Budowanie standardów czyli ESG w sektorze budownictwa

I. ESG – czego dotyczy i dla kogo jest? ESG (z ang. Environmental, Social, Corporate Governance), czyli ład środowiskowy, społeczny i korporacyjnym  stają się coraz bardziej  namacalny i mierzalny.  Coraz większy ma też wpływ na biznes.  Regulacje które dobrze rozpoznał sektor finansowy –  zaczynają być oczekiwane przez inwestorów, instytucje finansujące, ale też pracowników i  konsumentów […]

Zapraszamy na Seminarium „Cyfryzacja a nieruchomości – token jako alternatywny instrument wyceny na rynku nieruchomości” – 9 grudnia 2021 r.

Zapraszamy na pierwsze wydarzenie inicjujące Real Estate Data Forum, które odbędzie się już 9 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00-12:30 w formule on-line, podczas którego eksperci – prawnicy, ekonomiści, naukowcy oraz przedstawiciele biznesu reprezentujący obszar cyfryzacji – zaproszą do szerszej dyskusji i szukania instrumentów wdrożenia cyfryzacji na rynku nieruchomości. Podczas wydarzenia zdefiniujemy sens ekonomiczny, społeczny oraz finansowy […]

Nowela ustawy o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

W związku ze zbliżająca się aukcją na rozdysponowanie dla operatorów komórkowych  częstotliwości niezbędnych do rozwoju sieci 5G w Polsce ważne są prace nad ustawą o zmianie  ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa („Nowela”). Nowe propozycje zmiany przepisów w szczególności dotyczące tzw. dostawców wysokiego ryzyka („HRV” – High Risk Vendors ) budzą wiele kontrowersji o charakterze regulacyjnym. […]

Zapraszamy na Seminarium pn. „Czy i jaka jest wartość dodana sygnalisty dla przedsiębiorcy” – 22 października 2021 r.

16 grudnia bieżącego roku upływa termin wdrożenia w UE przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Jest to akt prawa unijnego, którego znaczenie można przyrównać do rozporządzenia RODO, dyrektywy AML czy też dyrektywy dotyczącej ochronie konsumentów. W istocie, jego celem […]

Przepisy dotyczące ochrony praw sygnalistów

Terminy związane z implementacją Dyrektywy o ochronie praw sygnalistów Do 16 grudnia 2021 r. do polskiego porządku prawnego powinna zostać implementowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów (Dyrektywa). Dyrektywa ta zacznie obowiązywać dnia 17 grudnia 2021 […]

Bezpieczeństwo sieci i usług w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej

Zgodnie z punktem 5 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja przekształcona) z dnia 11 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 321, s. 36) („EKŁE”), celem tej dyrektywy jest stworzenie ram prawnych dla zapewnienia swobody w zakresie dostarczania sieci i […]