Projekt europejskiego nakazu wydania i zabezpieczenia dowodów elektronicznych w sprawach karnych

W prawie polskim problematyka gromadzenia dowodów elektronicznych jest uregulowana w szeregu aktach prawnych rangi ustawowej, a także w przepisach wykonawczych do tych ustaw. Uregulowania te nie zawsze są ze sobą spójne, co powoduje trudności interpretacyjne. Ponadto nie są one aktualizowane wystarczająco często i szybko aby podążać za zmianami technologicznymi. Przede wszystkim brak zdefiniowania podstawowych pojęć […]

Budowanie standardów czyli ESG w sektorze budownictwa

I. ESG – czego dotyczy i dla kogo jest? ESG (z ang. Environmental, Social, Corporate Governance), czyli ład środowiskowy, społeczny i korporacyjnym  stają się coraz bardziej  namacalny i mierzalny.  Coraz większy ma też wpływ na biznes.  Regulacje które dobrze rozpoznał sektor finansowy –  zaczynają być oczekiwane przez inwestorów, instytucje finansujące, ale też pracowników i  konsumentów […]

Zapraszamy na Seminarium „Cyfryzacja a nieruchomości – token jako alternatywny instrument wyceny na rynku nieruchomości” – 9 grudnia 2021 r.

Zapraszamy na pierwsze wydarzenie inicjujące Real Estate Data Forum, które odbędzie się już 9 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00-12:30 w formule on-line, podczas którego eksperci – prawnicy, ekonomiści, naukowcy oraz przedstawiciele biznesu reprezentujący obszar cyfryzacji – zaproszą do szerszej dyskusji i szukania instrumentów wdrożenia cyfryzacji na rynku nieruchomości. Podczas wydarzenia zdefiniujemy sens ekonomiczny, społeczny oraz finansowy […]

Nowela ustawy o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

W związku ze zbliżająca się aukcją na rozdysponowanie dla operatorów komórkowych  częstotliwości niezbędnych do rozwoju sieci 5G w Polsce ważne są prace nad ustawą o zmianie  ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa („Nowela”). Nowe propozycje zmiany przepisów w szczególności dotyczące tzw. dostawców wysokiego ryzyka („HRV” – High Risk Vendors ) budzą wiele kontrowersji o charakterze regulacyjnym. […]

Zapraszamy na Seminarium pn. „Czy i jaka jest wartość dodana sygnalisty dla przedsiębiorcy” – 22 października 2021 r.

16 grudnia bieżącego roku upływa termin wdrożenia w UE przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Jest to akt prawa unijnego, którego znaczenie można przyrównać do rozporządzenia RODO, dyrektywy AML czy też dyrektywy dotyczącej ochronie konsumentów. W istocie, jego celem […]

Przepisy dotyczące ochrony praw sygnalistów

Terminy związane z implementacją Dyrektywy o ochronie praw sygnalistów Do 16 grudnia 2021 r. do polskiego porządku prawnego powinna zostać implementowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów (Dyrektywa). Dyrektywa ta zacznie obowiązywać dnia 17 grudnia 2021 […]

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Nadzorujący praktykę: . ()   Między innymi sprawy z tytułu: Odszkodowań za wypadki przy pracy, O zapłatę wynagrodzenia, Odwołania od decyzji ZUS.

Prawo rodzinne i osobowe

Nadzorujący praktykę: . ()   Rozwody, Separacje, Alimenty na rzecz dzieci lub małżonka, Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków, Ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej, Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa lub sprawy z tym związane, Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, Podział majątku wspólnego małżonków, Ubezwłasnowolnienie.

Prawo handlowe

Nadzorujący praktykę: . ()   Prowadzenie wszelkich negocjacji pomiędzy przyszłymi lub aktualnymi wspólnikami albo akcjonariuszami spółek, Obsługa i prawna spółek, Przygotowywanie opinii prawnych dla spółek, Przygotowanie projektów umów spółek, Prowadzenie postepowania rejestrowego spółek, Przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, protokołów z posiedzeń i zgromadzeń, Opracowywanie koncepcji podwyższenia albo obniżenia kapitału zakładowego spółek, Przygotowywanie podziału, łączenia oraz […]