prof. dr hab. Maciej Rogalski

Radca prawny

Maciej jest radcą prawnym o ponad 20-letnim doświadczeniu w kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw. Maciej specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym oraz prawie nowych technologii, ochrony danych osobowych problematyce odpowiedzialności administracyjnej i prawie karnym.

Maciej ma bardzo bogate doświadczenie w kierowaniu departamentami prawnymi i zarządzaniu ryzykiem prawnym i regulacyjnym w przedsiębiorstwach działających na rynku telekomunikacyjnym, z którym to rynkiem związany jest od 1997 r. Przez ponad 4 lata pełnił funkcję członka Zarządu T-Mobile Polska S.A., w której odpowiadał za pion prawny i ochrony danych osobowych. Wcześniej zajmował stanowiska m.in. dyrektora Pionu Współpracy Regulacyjnej Telekomunikacji Polskiej S.A. (przez 6 lat, obecnie Orange Polska S.A.) oraz dyrektora ds. prawnych Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (przez ponad 6 lat, obecnie T-Mobile Polska S.A.). Poprzednio pracował w jednostkach administracji publicznej.

W 2009 roku dziennik Rzeczpospolita przyznał Maciejowi tytuł najlepszego prawnika korporacyjnego.

W latach 2003 -2011 był Wiceprezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie ds. Operatorów Telekomunikacyjnych. Był członkiem wielu rad nadzorczych spółek handlowych.

Pracę zawodową Maciej łączy z karierą akademicką. Maciej jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uczelni Łazarskiego w Warszawie.  Przed pracą na Uczelni Łazarskiego w Warszawie wykładał m.in. na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Autor ponad stu siedemdziesięciu publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, cywilnego i karnego. Jest m.in. współautorem Komentarza do Prawa telekomunikacyjnego.

Maciej ukończył w 1990 roku studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, na którym się doktoryzował i habilitował. Był także słuchaczem Georgetown University w Waszyngtonie oraz Le Moyne Collage w Syracuse (USA). Maciej odbył aplikację sądową oraz zdał egzaminy: sędziowski oraz radcowski i w 1993 roku został wpisany na listę radców prawnych w Rzeszowie.

Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim i niemieckim.

Justyna Bójko

Radca prawny. Partner Zarządzający

Radca prawny, Partner w kancelarii JBW, twórczyni think tanku Forum Infrastruktury, Członek Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w doradztwie w procesie inwestycyjnym. Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym przy realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, przygotowaniu analiz dla inwestorów, przygotowaniu umów w procesie budowalnym oraz projekt managemencie  inwestycji budowlanych.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej) oraz cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami w zakresie środowiska, energetyki oraz infrastruktury. W zakresie regulacji stanów prawnych, projektowania i budowy doradzała w zakresie infrastruktury liniowej takiej jak drogi, koleje,  sieci  ciepłownicze,  energetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, inwestycje wodne, portowe oraz związane z infrastrukturą morską i pod wodami płynącymi. Uczestniczyła także w przygotowaniu projektów regulacji i umów z zakresu PPP oraz doradzała przy procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku kolejowego.

Doradzała  w zakresie nabycia majątku przy największych transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce – w sektorze hutniczym, stalowym, stoczniowym, wydobywczym i przemysłowym.

Zajmowała się zagospodarowaniem gruntów poprzemysłowych – hut, stoczni, zakładów sektora stalowego i wydobywczego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy rewitalizacji, przekształceniu oraz nowych projektach inwestycyjnych.

Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesami budowy infrastruktury, rozliczenia inwestycji, roszczeń związanych z robotami budowlanymi.

Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także prowadzeniu sporów związanych z roszczeniami budowlanymi.

Ekspertka prawa rynku rolnego – specjalizujący się w regulacjach UE z zakresu zielonego ładu i pozarolniczych form działalności.

Obecnie rozwija także  praktykę z zakresu prawa ochrony środowiska, popularyzacji ESG i zasad zrównoważonego rozwoju.

Konsultantka think tanku Forum Infrastruktury, pomysłodawczyni i współautorka Zeszytów Infrastruktury Krytycznej, jest także autorką szeregu publikacji.

Aleksandra Marciniak

Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny

Adwokat. Doradca restrukturyzacyjny.  Z branżą prawniczą związana od 20 lat. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.  Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Złożyła egzamin na licencję doradcy restrukturyzacyjnego organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i została wpisana na listę doradców restrukturyzacyjnych.  Na bieżąco chętnie pogłębia wiedzę, śledzi zmiany w ustawodawstwie, uczestniczy w szkoleniach i kongresach branżowych, a także skierowanych dla praktyków studiów podyplomowych, takich jak Studium Prawa Upadłościowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  i Podyplomowe Studium Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2009 roku zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Interesują ją zagadnienia prawa gospodarczego, a w szczególności upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także  prawa cywilnego, szczególnie prawo rzeczowego i spadków.

Marek Sawicki

Adwokat

Adwokat Marek Sawicki ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, po ukończeniu aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym pracował od 1992r jako Sędzia Sądu Rejonowego, następnie Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym. W trakcie praktyki zawodowej  pracował  w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe prawa europejskiego w Polskiej Akademii Nauk oraz studia podyplomowe ekonomii i prawa gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia podyplomowe prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Podejmuje się prowadzenia spraw, zwłaszcza trudnych i precedensowych które znajdują swój finał najczęściej na sali sądowej
Specjalizuje się w sprawach z prawa gospodarczego, cywilnego w tym spadkowego, rodzinnego ,i  w sprawach odszkodowawczych wszelkiego rodzaju.

Jest mediatorem przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz dwukrotnie był prezesem Tureckiej Izby Gospodarczej , jednej z wiodących w Wielkopolsce organizacji samorządowych  przedsiębiorców i dużych firm , której obecnie jest vice prezesem. Dotychczasowa praktyka i wieloletnie doświadczenie pozwalają  na prowadzenia spraw zwłaszcza trudnych i precedensowych które znajdują swój finał najczęściej na sali sądowej

Aneta Halot-Rabasse

Adwokat

Adwokat z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w sporach sądowych w prawie cywilnym, gospodarczym oraz administracyjnym, jak również doradztwie inwestycyjnym.

Posiada szerokie doświadczenie w procesach z zakresu M&A, w tym m.in. w sporządzaniu kompleksowego badania stanu prawnego spółek i przedsiębiorstw. Współpracowała przy realizacji transakcji inwestycyjnych holdingu irlandzko – fińskiego, wiodącego podmiotu w branży cementowej. Doradzała również podmiotom z branży deweloperskiej i hotelarskiej w procesie zakupu nieruchomości (sporządzanie due diligence nieruchomości, udział w negocjacjach).

W trakcie swojej prawie dwudziestoletniej praktyki zawodowej reprezentowała klientów w postępowaniach sądowych z różnych dziedzin prawa, zarówno przed sądami cywilnymi, jak i administracyjnymi. Prowadziła również bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Specjalizacje: spory sądowe, procesy inwestycyjne, prawo cywilne,  badanie stanu prawnego i obrót nieruchomościami, prawo administracyjne, prawo gospodarcze;

dr Bartłomiej Opaliński

Radca prawny

Bartek jest radcą prawnym, specjalizującym się w szczególności w szeroko rozumianym prawie administracyjnym oraz w zakresie postępowań przed sądami administracyjnymi i powszechnymi. Doradza i reprezentuje klientów, m.in. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, funkcjonowania służb mundurowych, ochrony środowiska i energetyki.

Przez długi czas Bartek pracował w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (2012 – 2015). Obecnie świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom i organom administracji publicznej.

Bartek łączy praktykę zawodową z działalności naukową. Jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Nauk o Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wykładał również w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Autor szeregu monografii i publikacji.

Bartek uzyskał tytuł magistra w 2009 r. na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (obecnie Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego) a rozprawę doktorską obronił na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2010 r.). W latach 2010-2013 odbywał aplikację radcowską prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim

Krzysztof Kawałek

Radca prawny

Krzysztof jest radcą prawnym o wieloletnim doświadczeniu we wszechstronnej obsłudze prawnej przedsiębiorstw i w zarządzaniu ryzykiem prawnym i regulacyjnym. Od 1997 r. związany jest z branżą telekomunikacyjną. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, IT, ochrony konkurencji i konsumentów, administracyjnym, postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych.

Krzysztof był radcą prawnym w Departamencie Prawnym w Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. (obecnie T-Mobile Polska S.A.). Posiada kilkuletnie doświadczenie w kierowaniu departamentem prawnym i regulacyjnym, pełnił funkcję Dyrektora Pionu Spraw Prawnych i Regulacji dyrektora PTK Centertel sp. z o.o. (obecnie Orange Polska S.A.)

Jest współautorem Komentarza do ustawy Prawo telekomunikacyjne

Krzysztof ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1994 r., był stypendystą programu Tempus/Erasmus na Wydziale Praw Uniwersytetu w Utrechcie w 1993 r., zdał egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w 1997 r.

Posługuje się językiem angielskim.

Weronika Więcko

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Aplikantka adwokacka III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywała w kancelariach związanych z prawem zamówień publicznych. Od niedawna związana z tematyką funduszy europejskich. Interesuje się szeroko pojętym prawem cywilnym

Sylwia Kałużna

Adwokat

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2003 r. ukończyła Podyplomowe Studium Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W ramach prowadzonej kancelarii oferuje pomoc prawną w formie porad prawnych, pisemnych opinii, sporządzania pism procesowych, opiniowania umów, prowadzenia negocjacji, reprezentowania przed organami administracji, organami ścigania  oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu:

  • prawa cywilnego (sprawy o zapłatę, o odszkodowania, , w tym za szkodę wyrządzoną błędem w sztuce lekarskiej, o ochronę dóbr osobistych, podział majątku wspólnego, o zniesienie współwłasności, sprawy spadkowe),
  • prawa rodzinnego (sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty, ustalenie ojcostwa i zaprzeczenie ojcostwa, z zakresu orzeczenia o władzy rodzicielskiej, kontaktach, o przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia, ubezwłasnowolnienie),
  • obrotu nieruchomościami (o nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia, o uwłaszczenie, o naruszenie posiadania, o wydanie nieruchomości, o ustanowienie służebności, o wywłaszczenie i roszczenia z tym związane).
  • prawa gospodarczego.

Agnieszka Trochimiak

Radca prawny

Agnieszka jest radcą prawnym, specjalizującym się w prawie administracyjnym, telekomunikacyjnym, prawie ochronie konkurencji i konsumentów, w szczególności w prowadzeniu spraw z zakresu współpracy między przedsiębiorcami, negocjowaniu umów oraz rozwiązywaniu sporów, występowaniu przed organami administracji publicznej, prowadzeniu spraw jako pełnomocnik procesowy przed sądami, także w ramach środków odwoławczych od decyzji administracyjnych przed sądami administracyjnymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądami apelacyjnymi, Sądem Najwyższym.

Agnieszka posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w organach administracji publicznej, w tym na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialnych za regulację polskiego rynku telekomunikacyjnego. Od 2007 r. Agnieszka zatrudniona była jako manager w Telefonii Dialog S.A. – operatora sieci stacjonarnej a następnie operatora sieci mobilnej (CenterNet S.A.). Od 2009r. pracowała w Orange Polska S.A., wspierając  projekty biznesowe od strony prawno-regulacyjnej, reprezentując Spółkę przed sądami i organami administracji publicznej.

Agnieszka uzyskała tytuł magistra w 1995 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 r. zdała egzamin radcowski. W 2013 ukończyła podyplomowe studium z zakresu prawa konkurencji prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Dominika Bączek

Doradca restrukturyzacyjny

Dominika Bączek. Jestem licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, numer licencji 921. Doświadczenie w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych zdobywałam od 2010r. jednakże samodzielną funkcję w postępowaniach upadłościowych i postępowaniach restrukturyzacyjnych pełnię od roku 2017r. na stale współpracując z Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy.

Zdobyte doświadczenie, wiedza i umiejętności pozwalają mi na równoczesne prowadzenie ponad  100 postępowań upadłościowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców, a także postępowań restrukturyzacyjnych.

W mojej opinii drogą do sukcesu zawodowego jest umiejętność indywidualnego podejścia do każdego prowadzonego postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego, a w szczególności do uczestniczących w tych postępowaniach ludzi.

Łukasz Marciniak

Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny. Licencję doradcy restrukturyzacyjnego uzyskałem w dniu 21 grudnia 2015 roku, zdając egzamin organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jestem członkiem Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

W prowadzonej kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego świadczę usługi doradztwa restrukturyzacyjnego, w ramach których doradzam przedsiębiorcom w procesach restrukturyzacji, przeprowadzam audyty restrukturyzacyjne, przygotowuję wnioski o otwarcie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych, sporządzam plany restrukturyzacyjne i propozycje układowe. Ponadto pełnie funkcje syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy w postepowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Stopniowo poszerzam swoją wiedzę w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego w szczególności w tematyce prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, zarządzania przedsiębiorstwami, organizacjami, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, zamówień publicznych, wyceny nieruchomości. Uczestniczę w szkoleniach i kongresach branżowych, a także skierowanych dla praktyków studiach podyplomowych.

Paulina Łuczak

Prawnik

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W Kancelarii zajmuje się m.in. sporządzaniem opinii prawnych, zagadnieniami prawa cywilnego oraz prawa handlowego.

Jan Lee

Prawnik

Absolwent studiów prawniczych oraz studiów podyplomowych na kierunku „prawo lotnicze” na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, gdzie obecnie pobiera nauki na seminarium doktoranckim nauk prawnych. Kursant szkolenia lotniczego na licencję pilota samolotowego transportu liniowego. Ukończył także m.in. Szkolenie Bazowe z Zakresu Mediacji w Polskim Centrum Mediacji i stale poszerza swoją wiedzę na kursach i szkoleniach.

 

W ramach praktyki zawodowej świadczył usługi na rzecz kancelarii prawnych i przedsiębiorstw prywatnych, również w charakterze prawnika in-house. Ze szczególnym zamiłowaniem podejmuje się spraw z zakresu prawa administracyjnego oraz szeroko pojętego prawa zobowiązań.

Wspiera praktykę infrastruktury, postępowań sądowych i zamówień publicznych. Komentuje regulacje związane z sektorem lotnictwa cywilnego (w tym general aviation).

Marek Konior

Aplikant radcowski

Marek jest prawnikiem specjalizującym się w prawie telekomunikacyjnym,  w szczególności  współpracą międzyoperatorską i dostępem telekomunikacyjnym a takżew regulacjach Compliance, Fraud Management i AML/CFT.

W latach 1991 – 2010 zdobywał doświadczenie zawodowe w firmach branży telekomunikacyjnej i informatycznej. Prowadził projekty interkonektowe m.in. NDS-1066 iOnetKonekt a także pierwsze w Polsce wdrożenie  szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w modelu BSA w oparciu o hurtowy dostęp do sieci TP. Kierował Działem Regulacji i Relacji Międzyoperatorskich w GTS Energis. Przez wiele lat zajmował się negocjacją kontraktów międzyoperatorskich.

Jako przedstawiciel operatora brał udział w pracach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEIT  m.in. przy opiniowaniu regulacji branżowych – aktów prawnych i ofert ramowych a także jako pełnomocnik w postępowaniach administracyjnych przed organami regulacyjnymi.

Od roku 2011 jako ekspert wspiera procesy duedilligence i projekty M&A w branży TMT, doradza w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom oraz wdrażania systemów Compliance i Whistleblowing. Twórca inicjatywy Antyfraudforum,

Marek uzyskał tytuł magistra w 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Studiował również informatykę na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Posiada certyfikaty Approved Compliance Officer i Professional Internal Controller oraz certyfikaty

Tomasz Janiak

Adwokat

Aplikant adwokacki. W 2018 r. ukończył stacjonarne studia prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie studiów zdobywał doświadczenie w kancelariach adwokackich we Wrocławiu oraz działał w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2019 r. aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Interesują go zagadnienia prawa cywilnego oraz prawa karnego.

Paulina Radecka

Kierownik biura JBW

Kierownik biura JBW. Zdobywała doświadczenie w sektorze finansowym oraz w kancelariach prawnych. Zajmuje się opracowaniami z zakresu certyfikacji ekologicznego budownictwa i rozwiązań w zakresie BIM, przygotowaniem opracowań i publikacji, a także koordynacją projektów.

Zespół