Nadzorujący praktykę:

Prof. Dr hab. Maciej Rogalski (rogalski@kancelaria-rogalski.pl)

 

PRAWO KONSUMENCKIE:

  • Sporządzanie/opiniowanie wzorców umów i regulaminów pod kątem ochrony praw konsumenta (klauzul abuzywnych) oraz wytycznych UOKiK
  • Analizowanie i opiniowanie polityki handlowej i działań marketingowych pod kątem zgodności z przepisami z zakresu prawa konsumentów
  • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa produktów i systemów oceny zgodności
  • Doradztwo w zakresie wymagań dotyczących znakowania produktów oraz treści dokumentów gwarancyjnych
  • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz klauzul abuzywnych
  • Doradztwo i reprezentacja w sprawach reklamacyjnych oraz  przed Rzecznikiem Praw Konsumenta, Państwową Inspekcją Handlową oraz Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a także w postępowaniach sądowych wynikających z umów konsumenckich

 

OCHRONA KONKURENCJI:

  • Doradztwo, analiza i opiniowanie polityki handlowej (cenowej) i działań marketingowych co do zgodności z zasadami prawa konkurencji (w tym audyty wewnętrzne) oraz z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • Doradztwo przy tworzeniu/reorganizacji sieci sprzedaży/dystrybucji z punktu widzenia wymagań prawa konkurencji
  • Przygotowywanie i wdrażanie programów przestrzegania zasad konkurencji, tzw. competition compliance
  • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach wyjaśniających i antymonopolowych prowadzonych przez Prezesa UOKiK oraz Komisję Europejską oraz reprezentacja przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Prawo konkurencji i konsumentów