Nadzorujący praktykę:

.

 

 • Wykonanie czy też o odszkodowanie za niewykonanie albo nienależyte wykonanie umowy sprzedaży,
 • Roszczenia kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej,
 • Roszczenia z gwarancji,
 • Roszczenia z umów o dzieło,
 • Roszczenia z umów o roboty budowlane,
 • Roszczenia z umowy leasingu,
 • Roszczenia z umowy agencyjnej,
 • Roszczenia z umowy komisu,
 • Roszczenia z umowy przewozu,
 • Roszczenia z umowy spedycji,
 • Roszczenia z umów ubezpieczenia,
 • Roszczenia przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych,
 • Roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym oraz z powództw i skarg na czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym.
Prawo gospodarcze