Nadzorujący praktykę:

.

 

  • Sprawy z zobowiązań (odszkodowanie z tytułu wypadków drogowych, odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, windykacja, odszkodowania z innych zdarzeń, tj. bezpodstawnego wzbogacenia się i z czynów niedozwolonych),
  • Sprawy spadkowe (o ustalenie nieważności testamentu, o zachowek, o stwierdzenie praw do spadku po zmarłym, o dział spadku),
  • Sprawy z prawa rzeczowego (o wydanie nieruchomości lub o zaniechanie naruszeń nieruchomości, o ochronę naruszonego posiadania, Sprawy o zakaz przechodu lub przejazdu, Sprawy o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, O wykup gruntu przez posiadacza, O zasiedzenie własności nieruchomości, O zniesienie współwłasności, O rozgraniczenie nieruchomości).
Prawo cywilne