Nadzorujący praktykę:

r. pr. Justyna Bójko (j.bojko@kancelariajbw.com.pl)

 

 • Transakcje na rynku nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa, najem, użyczanie, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych), regulacja stanu prawnego nieruchomości
 • Doradztwo z zakresie rozporządzania nieruchomościami
 • Umowy w procesie inwestycyjnym
 • Doradztwo w zakresie wykorzystania nieruchomości jako przedmiotu zabezpieczenia, obciążania nieruchomości hipotekami, ujawnienia roszczeń w księgach wieczystych
 • Udział w pracach legislacyjnych dotyczących procesu inwestycyjnego
 • Ochrona zabytków
 • Doradztwo z zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • Wsparcie procesów przygotowanie inwestycji, projektowania i zagospodarowania nieruchomości
 • Analizy due diligence stanów prawnych nieruchomości
 • Umowy FIDIC
 • Umowy PPP
 • pomoc w formułowaniu treści aktów notarialnych
 • postępowanie wieczystoksięgowe
 • umowy deweloperskie
 • nabywanie własności nieruchomości przez zasiedzenie
Nieruchomości