Prawo rodzinne i osobowe

Nadzorujący praktykę: .   Rozwody Separacje Alimenty na rzecz dzieci lub małżonka Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków Ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa lub sprawy z tym związane Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka Podział majątku wspólnego małżonków Ubezwłasnowolnienie Doradztwo w zakresie testamentów Umowy o dział spadku Pomoc w […]

Prawo handlowe

Nadzorujący praktykę: .   Prowadzenie wszelkich negocjacji pomiędzy przyszłymi lub aktualnymi wspólnikami albo akcjonariuszami spółek, Obsługa i prawna spółek, Przygotowywanie opinii prawnych dla spółek, Przygotowanie projektów umów spółek, Prowadzenie postepowania rejestrowego spółek, Przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, protokołów z posiedzeń i zgromadzeń, Opracowywanie koncepcji podwyższenia albo obniżenia kapitału zakładowego spółek, Przygotowywanie podziału, łączenia oraz i […]

Prawo gospodarcze

Nadzorujący praktykę: .   Wykonanie czy też o odszkodowanie za niewykonanie albo nienależyte wykonanie umowy sprzedaży, Roszczenia kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej, Roszczenia z gwarancji, Roszczenia z umów o dzieło, Roszczenia z umów o roboty budowlane, Roszczenia z umowy leasingu, Roszczenia z umowy agencyjnej, Roszczenia z umowy komisu, Roszczenia […]

Prawo cywilne

Nadzorujący praktykę: .   Sprawy z zobowiązań (odszkodowanie z tytułu wypadków drogowych, odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, windykacja, odszkodowania z innych zdarzeń, tj. bezpodstawnego wzbogacenia się i z czynów niedozwolonych), Sprawy spadkowe (o ustalenie nieważności testamentu, o zachowek, o stwierdzenie praw do spadku po zmarłym, o dział spadku), Sprawy z prawa rzeczowego […]

Zespół

Maciej jest radcą prawnym o ponad 20-letnim doświadczeniu w kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw. Maciej specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym oraz prawie nowych technologii, ochrony danych osobowych problematyce odpowiedzialności administracyjnej i prawie karnym. Maciej ma bardzo bogate doświadczenie w kierowaniu departamentami prawnymi i zarządzaniu ryzykiem prawnym i regulacyjnym w przedsiębiorstwach działających na rynku telekomunikacyjnym, z którym […]

Prawo farmaceutyczne

Nadzorujący praktykę: .)   Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z ograniczeniami ilościowymi i obszarowymi przewidzianymi w ustawie Prawo farmaceutyczne Prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami dla prowadzenia aptek Prowadzenie spraw związanych z reklamą Zajmowanie się sprawami związanymi z nowelą Prawa telekomunikacyjnego – „apteka dla aptekarza” Oznakowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych Reprezentacja w procesach sądowych związanych z […]

Postępowania karne

Nadzorujący praktykę: .   prowadzenie spraw karnych z zakresu przestępczości gospodarczej obrona przed sądami wszystkich instancji sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia podejmowanie czynności na etapie postępowania przygotowawczego reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych sporządzanie zażaleń, apelacji i kasacji w sprawach karnych reprezentacja w postępowaniach karnoskarbowych reprezentacja w sprawach o wykroczenia

Prawo własności intelektualnej/Prawo mediów

Nadzorujący praktykę: .   Doradztwo, przygotowywanie umów i negocjowanie umów w sprawach związanych z własnością intelektualną, prawami do znaków towarowych, patentów, wzorów, prawami autorskim, technologiami informatycznymi oraz bazami danych, a także w zakresie domen internetowych Doradztwo i negocjacje z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi Reprezentowanie w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP oraz […]